Rhoi Arian

MAE POB CEINIOG A RODDIR YN CYFRANNU AT HELPU I ACHUB BYWYDAU YNG NGHYMRU.

Pan gaiff rhywun ataliad ar y galon, mae’r tebygrwydd y bydd yn goroesi yn gostwng hyd at 14% am bob munud sy’n pasio, felly mae ymateb yn gyflym yn hynod bwysig. Felly diffibrilio cynnar – o fewn pedair i bum munud – sy’n rhoi’r cyfle gorau i bobl oroesi. Gyda mwy o ddiffibrilwyr ar gael, gall Calonnau Cymru helpu ein partneriaid yn y gwasanaethau brys i wella’r tebygrwydd y bydd rhywun yn goroesi ac amddiffyn ein cymunedau. Bydd rhywun sy’n dioddef ataliad ar y galon yn colli ymwybyddiaeth, ni fydd yn anadlu’n normal ac ni fydd unrhyw arwyddion o gylchrediad y gwaed. Defnyddir diffibriliwr i roi sioc drydanol i’r galon ar ôl ataliad ar y galon.

Ar hyn o bryd dim ond 450 o ddiffibrilwyr sydd yng Nghymru o gymharu â 9000 yn Lloegr. Rydym yn gobeithio y gall Calonnau Cymru newid hynny ond gyda’ch help chi. Dim ond drwy roi arian ac amser y bydd darparu rhagor o ddiffibrilwyr ac atal a rheoli clefyd y galon yn bosibl.

Bitnami