Ysgolion

Un o’n hamcanion yw sicrhau bod gan bob ysgol yng Nghymru ddiffibriliwr a staff sy’n gweithio yn yr ysgol sydd wedi’u hyfforddi i’w ddefnyddio mewn argyfwng. Mae diffibrilwyr yn achub bywydau felly byddwn wrth ein bodd petai’ch ysgol yn cymryd rhan a chodi arian er mwyn cael yr offer hwn sy’n achub bywydau.

SUT Y GALL EICH YSGOL GODI ARIAN?

Mae cymaint y ffyrdd y gallwch godi arian i ni. Gallwch ddechrau drwy sefydlu pwyllgor codi arian sy’n cynnwys plant o wahanol grwpiau oedran ac wedyn mynd ati i gynllunio’ch digwyddiadau! Dyma rai syniadau i’ch rhoi ar ben y ffordd:

  • Digwyddiadau chwaraeon noddedig
  • Tawelwch noddedig
  • Gwneud gwaith tŷ fel garddio neu helpu gyda’r glanhau yn gyfnewid am rodd
  • Gallai’r ysgol gyfan bobi cacennau ar gyfer Te Parti Brenhines y Calonnau

Byddai’n bleser gennym gydweithio â’ch ysgol a byddwn yn darparu cymorth a’ch helpu ar hyd y ffordd felly cysylltwch â ni.

PROSIECT ACHUB BYWYDAU MEWN YSGOLION YNG NGHYMRU

Mae Calonnau Cymru yn gweithio ochr yn ochr â meddygon anesthetig a gofal dwys o bob cwr o’r wlad i ddysgu sgiliau achub bywyd pwysig i blant ysgol yng Nghymru.

Bydd sesiynau awr o hyd yn rhoi dealltwriaeth drylwyr o sgiliau cynnal bywyd sylfaenol a gall hyd yn oed ysgogi diddordeb mewn meddygaeth. Drwy drosglwyddo ein profiad a’n sgiliau, byddwn yn rhoi’r hyder i fyfyrwyr ddelio ag argyfyngau meddygol ac achub bywydau cleifion yn y pen draw.

Bitnami