Cymorth Corfforaethol

Fel elusen newydd rydym yn awyddus i adeiladu cydberthnasau parhaol gyda busnesau a all ein helpu i gyflawni ein nodau a chodi ymwybyddiaeth o’n gwaith yn y gymuned fusnes yma yng Nghymru. Mae angen eich help arnom i godi miliwn o bunnoedd eleni a fydd yn achub cymaint o fywydau yng Nghymru. Yn gyfnewid am hynny gallwn helpu eich busnes i gyflawni’i nodau yn ymwneud â chyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a rhoi’r cyfle i chi gefnogi’r gymuned leol.

SUT Y GALLWCH EIN HELPU?

NODDWCH EIN DIGWYDDIADAU

Rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau proffil uchel eleni ledled Cymru gan gynnwys Ras 5k Bwni’r Pasg a The Parti Brenhines y Calonnau. Byddem wrth ein bodd pe baech yn cymryd rhan ac yn ein helpu i hyrwyddo’n digwyddiadau.

Mae nifer o ffyrdd i gymryd rhan p’un a ydych am roi arian, amser neu’ch brand i’w ddefnyddio ar ddeunydd marchnata.

Cysylltwch â ni i weld rhestr lawn o’n digwyddiadau a chyfleoedd i gymryd rhan.

ENWEBWCH CALONNAU CYMRU FEL EICH ELUSEN Y FLWYDDYN

Drwy ein dewis ni fel eich Elusen y Flwyddyn gallwn gydweithio’n agos â chi er mwyn annog pob aelod o’ch staff i gymryd rhan mewn rhyw ffordd er mwyn helpu i godi arian i Calonnau Cymru.

P’un a fydd eich staff yn trefnu eu digwyddiadau eu hunain neu’n cymryd rhan mewn un o’n digwyddiadau neu heriau ni, gall fod yn ysbrydoliaeth a gall annog eich cyflogeion i helpu’r gymuned leol ac o ganlyniad gall peri iddynt berfformio’n well yn eich busnes.

Nodwyd hefyd ledled y gymuned fusnes y gall roi hwb i forâl a bydd Calonnau Cymru yn hyrwyddo eich cymorth parhaus yn y cyfryngau yng Nghymru a fydd yn helpu i godi proffil eich cwmni.

RHOI DRWY’R GYFLOGRES

Mae Rhoi Drwy’r Gyflogres yn galluogi’ch staff i roi rhoddion rheolaidd neu roddion untro i elusennau gan gynnwys Calonnau Cymru yn uniongyrchol o’u cyflogau neu bensiwn cwmni neu bensiwn personol. Rhoddir y rhoddion o’r cyflog cyn i dreth incwm gael ei chymryd felly mae’n wahanol i roddion Cymorth Rhodd.

Rheolir y cynllun gan Asiantaethau Rhoi Drwy’r Gyflogres sy’n elusennau sydd wedi’u cymeradwyo gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi ac maent yn rheoli’r cynllun ar ran cyflogwyr a darparwyr pensiwn.

I ddysgu mwy am y cynllun ewch i HMRC Payroll Giving.

RHODDION MEWN NWYDDAU

Ffordd wych arall o gefnogi Calonnau Cymru yw rhoi rhoddion neu dalebau y gallwn eu defnyddio mewn arwerthiannau elusennol, digwyddiadau neu rafflau yr ydym yn eu cynnal drwy gydol y flwyddyn. Cysylltwch â’r tîm codi arian os hoffech roi rhoddion i Calonnau Cymru.

GWIRFODDOLI CORFFORAETHOL

Fel elusen newydd byddwn yn croesawu’ch help ymhob sector o TG, Cyllid, Gweinyddiaeth, Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus a Chodi Arian a llawer mwy, felly os oes gennych arbenigedd yn y meysydd hyn mae’n ffordd werthfawr arall o gefnogi Calonnau Cymru.

BLYCHAU CASGLU AC AILGYLCHU

Os oes gennych safle neu ystafell staff neu ffreutur yn eich gweithle, gallwch ein helpu drwy gael blwch casglu arian Calonnau Cymru. Neu os yw’ch cwmni yn ailgylchu yna gadewch i ni eich helpu drwy basio ymlaen eich jetiau inc, cetris a hen ffonau symudol i’w hailgylchu ar eich rhan oherwydd gallwn gasglu arian yn gyfnewid am yr eitemau hyn.

SUT Y GALL CALONNAU CYMRU EICH HELPU?

  • Gallwn eich helpu i gyflawni eich Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol.
  • Gallwn ddarparu dosbarthiadau Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol am ddim yn eich swyddfa.
  • Gallwn eich helpu i wella cydberthnasau â’ch cyflogeion.
  • Gallwn eich helpu i godi proffil eich busnes yn y cyfryngau yng Nghymru ac yng nghymuned fusnes Cymru.
  • Rydym eisoes yn cydweithio â chwmnïau corfforaethol proffil uchel ledled Cymru fel Undeb Rygbi Cymru ac Undeb Golff Cymru a byddem wrth ein bodd petai’ch cwmni yn ymuno â ni.
  • Gallwch ddefnyddio logo Calonnau Cymru yn eich gweithle neu ble bynnag yr hoffech hyrwyddo’r ffaith bod eich busnes yn helpu’r gymuned leol.
Bitnami